All for Joomla All for Webmasters

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Sty İnşaat A.Ş. (“Sty İnşaat”) veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiği kişisel verilerin işlenmesinden önce, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 10 uyarınca ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metnini ilgili kişilerin bilgisine sunmaktadır.

I) Tanımlar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan olumlu onay beyanı.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Sty İnşaat Bağlı Şirketleri: Sty İnşaat A.Ş. hakim hissedarı tarafından kontrol edilmekte olan diğer şirketlerdir.

II) Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Sty İnşaat, Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla toplar ve işler

Ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, sağlamak ve iyileştirmek
Ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak ve pazarlamak
Ticari faaliyetimizi eksiksiz sürdürmek
Bu temel amaçlar ile ilgili olarak;

Abone portföyümüzü yönetmek
Her türlü araçla iletişim kurmak
Reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak
Web sitesi ziyaretçilerimizi analiz etmek ve arşivlemek
Uygulama/aplikasyon geliştirmek ve yönetmek
Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak
Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin, hakların ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak
Adli ve idari mercilerce talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülükleri yerine getirmek
KVKK’da belirtilen diğer amaçlar
III) Kişisel Verilerin Aktarılacağı Alıcılar:

Yukarıda belirtilen amaçlarla, İlgili Kişilerin Sty İnşaat ile paylaştığı Kişisel Veriler Alftatek Bağlı Şirketlerine, çözüm ortaklarına, kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacı ile resmi merci ve kurumlara aktarmaktadır.

Tarafınızca sağlanan Kişisel Veriler, yukarıda belirlenmiş olan amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

IV) Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya platformlarımız dahil olmak üzere elektronik ortam vasıtası ile de toplanmaktadır.

İlgili kişi, Kişisel Verilerinin toplanması ve/veyahut işlenmesine mevzuat ve Politikaya uygun olarak bilgilendirildikten sonra özgür iradesi ile yazılı yahut elektronik ortamda açık rıza verdikten sonra işlenecektir. Kişisel Sağlık Verilerin işlenmesi durumunda açık rıza muhakkak yazılı alınır. Alınan açık rıza beyanları fiziksel yahut elektronik ortamda rıza belgelenip ve saklanır. Kişisel Veriler KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığında ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenebilir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Özel nitelikli kişisel veriler yalnızca ilgili kişinin açık rızasının bulunması ya da, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç olmak üzere, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işlenebilir (örneğin yukarıda sayılan hallerde). Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun hareket edilir.

V) İlgili Kişinin Hakları:

Kişisel verisi Sty İnşaattarafından toplanan yahut işlenen gerçek kişiler, KVKK uyarınca veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir.

İlgili kişi, başvuru hakkını kullanarak aşağıda sayılan talepleri yazılı olarak veya e-posta vasıtasıyla işbu Politika’nın son kısmında (VI) verilen iletişim bilgileri doğrultusunda Sty İnşaat’e yahut temsilcilerine yöneltebilir:

a) Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel Veri leri işlenmişse buna ilişkin bilgi alma,
c) Kişisel Veri lerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi,
f) Kanun çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesi,
g) Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi,
h) İşlenen Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesi
VI) İletişim Bilgileri

Sty İnşaat A.Ş.

Oğuzlar Mahallesi 1397.Cadde No:7
Balgat – Ankara – TURKİYE

E-Mail: sty@styinsaat.com

Telefon: +90 (312) 284 72 72